Ma-Ma rodinná mlékárna Úhořilka

OBCHODNÍ PODMÍNKY


1. Úvodní ustanovení

Tyto obchodní podmínky se vztahují na nákup mléčných výrobků z MA-MA Rodinné mlékárny v Úhořilce jejímž provozovatelem je FARMA ÚHOŘILKA s.r.o.
Prodávající:
FARMA ÚHOŘILKA s.r.o. se sídlem v Úhořilce 12, 582 53 Štoky
IČO: 28814126, DIČ: CZ28814126
zapsaná v obchodním rejstříku vedeného u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka č. 28840
Kupující:
Fyzická a/nebo právnická osoba, která nakupuje výrobky nebo zboží z MA-MA Rodinné mlékárny v Úhořilce prostřednictvím mailových objednávek a SMS objednávek. Smluvní vztahy podléhají výhradně platným zákonům na území ČR a české jurisdikci. Podáním závazné objednávky vyjadřuje kupující souhlas s těmito obchodními a platebními podmínkami a bere na sebe závazek je v plné míře respektovat.

2. Způsob objednávání a uzavření kupní smlouvy

Zboží je objednáváno prostřednictvím objednávkových formulářů. Pouze řádně vyplněná objednávka obsahující veškeré předepsané náležitosti je považována za platnou. Objednávky podané na stanovené mailové adresy jsou považovány za závazné. Prodávající neručí za omyly v objednávce ze strany kupujícího. Směrodatný je druh objednaného zboží a počet kusů nebo váha. Odesláním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. Odesláním objednávky akceptuje kupující výši ceny zboží, zvolený způsob dopravy (dodání) a platební podmínky. Prodávající si vyhrazuje právo požádat kupujícího o případnou písemnou autorizaci objednávky. Podání objednávky je považováno za návrh kupní smlouvy. Místem doručení zboží je adresa doručení uvedená kupujícím v objednávkovém formuláři. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího jeho převzetím a úplným zaplacením kupní ceny.

2. A Předmět objednávky a závazky prodávajícího
Předmětem smlouvy je pouze zboží uvedené v objednávce, které může být dodáno. Prodávající se zavazuje dodat jen zboží v bezvadném stavu a v souladu se specifikacemi či vlastnostmi obvyklými pro daný druh zboží, vyhovující daným normám, předpisům a nařízením platným na území České republiky. Prodávající je povinen plnit své závazky řádně, včas a s náležitou péčí, je také povinen chránit v rámci svých možností přiměřeným způsobem práva a oprávněné zájmy zákazníka. Prodávající má právo odmítnout objednávku, pokud kupující opakovaně neplní svůj závazek odebrat zboží a zaplatit kupní cenu.

2. B Závazky kupujícího
Kupující je povinen uvést svou správnou a úplnou poštovní adresu, na kterou má být objednané zboží odesláno, pokud kupující nezvolí jinou formu dodání.
Kupující je povinen odebrat objednané zboží a zaplatit kupní cenu, včetně případných nákladů na dopravu. S konečnou cenou je zákazník srozuměn při vyplňování objednávky ještě před jejím závazným potvrzením.

2. C Cena
Cenou se rozumí ceníková (katalogová) cena. Změnou cen nabízeného zboží se předchozí ceny stávají automaticky neplatnými. Pokud není uvedeno jinak, vztahují se uvedené ceny na vybraný druh zboží podle popisu, avšak bez poštovného, dopravného a balného.

3. Dodací podmínky

Objednávky z MA-MA rodinné mlékárny Úhořilka jsou realizovány pouze v České republice. Mléčné výrobky mají specifické přepravní podmínky a nelze je zasílat přepravní službou ani Českou poštou.

3.A Termín dodání zboží
Zboží bude doručeno objednavateli dle zvolené možnosti doručení objednávky, je-li zboží skladem.
V případě volby individuálního doručení na adresu kupujícího bude prodávající kontaktovat kupujícího a domluví s ním ideální čas závozu. Závoz by měl být realizován do 3 pracovních dnů. – Tato služba není momentálně k dispozici.
A v případě volby odběru objednaného zboží na odběrném místě musí být čas a místo dojednané při podání objednávky.

3.B Doprava
Doprava zboží je realizována ve dnech a na místa uvedená v odkazu Rozvoz výrobků (v odkazu Způsob prodeje).

3.C Cena za dopravu
V případě volby individuálního doručení na adresu kupujícího bude cena doručení určena dle místa doručení v objednávce. Cena se liší svou výší dle vzdálenosti konkrétního místa doručení od mlékárny (mimo rozvozové trasy). Prodávající tento způsob doručení poskytuje dle předem dohodnutých podmínek se zákazníkem. Balné není účtováno.
V případě volby osobního odběru objednaného zboží na trase rozvozu není doprava účtována

3.D Převzetí dodávky
Kupující je povinen zboží řádně převzít, zkontrolovat neporušenost obalů, počet kusů a v případě jakýchkoli závad toto neprodleně oznámit na telefonním čísle +420 603379506. Prodávající ihned zahájí reklamační řízení a kopie zápisu by měla být bez zbytečného odkladu zaslána kupujícímu na email uvedený v objednávce. V případě shledání porušení či poškození doporučujeme kupujícímu zásilku ve vlastním zájmu odmítnout!
Převzetím a zaplacením zboží bez připomínek kupující je považována zásilka za splněnou včetně všech podmínky a náležitosti (výše uvedené) a na pozdější reklamaci o porušenosti obalu zásilky nebude brán zřetel.
Kupující může převzít objednávku i pouze částečně, ale musí na objednávkový list (formulář) kupující poznamenat své výhrady k dodávce a popsat případné reklamace oznámené na výše uvedeném telefonním čísle. V tomto případě bude na připomínky kupujícího brán prodávajícím zřetel a cena objednávky bude upravena dle zjištěných nedostatků dodávky.

4. Způsob úhrady

Úhrada
Kupující uhradí úplnou kupní cenu zboží v hotovosti.

5. Odstoupení od kupní smlouvy

Odstoupení od kupní smlouvy ze strany kupujícího
Kupující nemá právo odstoupit od smlouvy, nejpozději do 14 dnů ode dne převzetí zboží jak stanovuje právní řád České republiky, protože toto se nevztahuje na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele a zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání (což jsou mléčné výrobky, jejich trvanlivost je omezena kratší dobou spotřeby)

6. Jiná ustanovení

V případech, kdy se zboží již nevyrábí, nebo není dočasně k dispozici, bude kupující neprodleně kontaktován a bude s ním dohodnut další postup zahrnující i možnost zrušení objednávky nebo její části.

6.A Ceny zboží
Prodávající si vyhrazuje právo změny cen. Platné ceny jsou potvrzeny kupujícímu v okamžiku potvrzení objednávky. Pokud je cena vyšší než cena uvedená na objednávce, prodávající neprodleně o této skutečnosti informuje kupujícího, který může novou cenu přijmout nebo dodávku odmítnout.

6.B Nepřevzaté zboží
V případě, že kupující odmítne zboží převzít, má prodávající právo uplatnit vůči němu smluvní pokutu ve výši 20% z kalkulované částky a náklady na zpětné doručení do mlékárny prodávajícího.

6.C Řešení sporů
Realizované obchody jsou obchody uzavíranými v České republice a jako takové se řídí právním řádem České republiky.
Smluvní strany se zavazují jakékoliv spory vzniklé mezi nimi řešit přednostně smírnou cestou.

6.D Užívání registrovaných údajů
Kupující si je vědom, že mu koupí produktů, jež jsou v obchodní nabídce prodávajícího, nevznikají žádná práva na používání registrovaných značek, obchodních názvů, firemních log či patentů prodávajícího nebo dalších firem, není-li v konkrétním případě sjednáno jinak.

7. Ochrana osobních údajů

Osobní data (jako např. jméno, adresa, telefon, e-mail, IČO, DIČ apod.), která jsou součástí objednávky, nebo byla sdělena během registrace kupujícím, jsou považována za důvěrné informace a jsou chráněna proti zneužití. Tyto osobní údaje o kupujících nebudou sdělovány třetím osobám kromě těch, které se přímo podílejí na zpracování objednávky (provozovatelé, dopravci, apod.). I těmto osobám však budou sdělovány pouze v nezbytně nutném rozsahu. Kupující souhlasí se shromažďováním, archivováním a používáním údajů o něm, jím uzavřených obchodech při využívání obchodu za výše stanovených podmínek. Prodávající má povinnost vymazat registrovaného kupujícího z databáze v případě, že o to písemně požádá. 


8. Reklamace

8.A Kupující
Převzetím a zaplacením zboží souhlasí kupující se záručními podmínkami. Kupující je povinen bezprostředně po dodání zboží toto prohlédnout a bez zbytečných odkladů informovat prodávajícího o případných zjištěných závadách. Pokud kupující zjistí jakýkoliv rozdíl mezi tím, co je objednáno a skutečně dodáno (například v druhu nebo množství) je povinen to řešit okamžitě se zástupcem prodávajícího, který zboží předává (řidičem) a ústně na tel. č. +420 603 379 506 nebo mailem na adresu: Marieciplova@seznam.cz a nejpozději do 3 dnů doporučeným dopisem na shora uvedenou adresu prodávajícího. Reklamaci doručuje kupující na vlastní náklady prodávajícímu. Kupující přitom co nejvýstižněji popíše závady a jejich projevy.

8.B Prodávající
O reklamaci prodávající rozhodne nejpozději do 3 pracovních dnů od doručení reklamovaného zboží a vyrozumí o tom reklamujícího sjednaným způsobem. Reklamace bude vyřízena bez zbytečných odkladů a to nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se strany nedohodnou jinak. V případě oprávněnosti reklamace zboží v záruce hradí případné dopravné zpět zákazníkovi prodávající.

8.C Zánik nároku na uplatnění reklamace
Nárok na uplatnění reklamace zaniká především při nedodržení podmínek správného uskladnění dodaných mléčných výrobků z MA-MA Rodinné mlékárny tj. do do 4°C a vystavení zboží dlouhodobě teplotám do do 8°C (více jak 1 den) a jednorázově teplotám vyšším než 10°C po dobu 1 hod.

9. Závěrečná ustanovení

Obchodní podmínky platí ve znění platném v den odeslání objednávky. Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 15. května 2016. Provozovatel si vyhrazují právo na změnu obchodních podmínek bez předchozího upozornění.

15. 5. 2016: zavedení obchodních podmínek, způsobu dodání